Tài liệu/ thực thể nổi bật

Tài liệu
Giáo trình Tin Học Ứng Dụng Trong Thống Kê
(Đại học Kinh tế quốc dân, 2019) Chủ biên: PGS.TS. Trần Thị Kim Thu; TS. Đỗ Văn Huân
Tài liệu
Giáo trình tin học ứng dụng
(Đại học Kinh tế quốc dân, 2018) PGS.TS. Trần Thị Song Minh
Tài liệu
Head for Business Intermediate. Teacher's Book - Softcover
(Oxford University Press, 2000) Naunton, Jon
Tài liệu
Head for Business Intermediate. Student's Book - Softcover
(Oxford University Press, 2003) Naunton, Jon
Tài liệu
Giáo trình quản trị doanh nghiệp
(Đại học Kinh tế quốc dân, 2008) Chủ biên: PGS.TS. Ngô Kim Thanh
Tài liệu
Kinh tế Phát triển – Căn bản và nâng cao
(Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, 2015) Chủ biên: PGS.TS. Đinh Phi Hổ; TS. Nguyễn Văn Phương