Tài liệu/ thực thể nổi bật

Tài liệu
Giáo trình quản trị chiến lược
(Thống kê, 2015) PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long; PGS.TS. Nguyễn Hoàng Việt
Tài liệu
Giáo trình tin học đại cương
(Đại học Kinh tế quốc dân, 2012) PGS.TS. Hàn Viết Thuận
Tài liệu
Giáo trình quản trị rủi ro
(Hà Nội, 2017) Trường Đại học Thương mại
Tài liệu
Giáo trình quản trị marketing
(Giáo dục Việt Nam, 2012) TS. Phạm Thị Huyền; PGS.TS. Trương Đình Chiến
Tài liệu
Giáo trình quản trị học
(Thống kê, 2008) TS. Võ Phước Tân; Ths. Nguyễn Thị Nhung
Tài liệu
Giáo trình quản trị học
(Hà Nội, 2021) PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Loan; PGS.TS. Phạm Công Đoàn