MODELLING THE INMPACT OF PROJECT ORGANIZATION BEHAVIORS ON QUALITY PERFORMANCE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION PROJECTS IN VIETNAM

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Bài báo nhằm làm rõ mô hình ảnh hưởng của các hành vi tổ chức dự án đến chất lượng đạt được của các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông tại Việt Nam. Thông qua việc phân tích tổng quan và sự vận dụng các đặc điểm của tổ chức dự án xây dựng, các chỉ tiêu đo lường hành vi tổ chức dự án được đề xuất. Phân tích nhân tốt khám phá và phân tích hồi quy tuyến tính được sử dụng để mô phỏng mô hình tiên lượng trên cơ sở số liệu khảo sát thu thập từ 185 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông tại Việt Nam. Kết quả phân tích cho thấy các hành vi tổ chức dự án ảnh hưởng rất có ý nghĩa thống kê đến chất lượng đạt được, cung cấp bằng chứng khoa học trong việc thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng công trình xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông tại Việt Nam.
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Nguyen Luong Hai - University of Transport and Communications, No 3 Cau Giay Street, Hanoi, Vietnam
Nhà xuất bản
Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Tập 71, Số 05 (06/2020), 458-471
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

10. 565-File bài báo full thông tin về tác giả (.doc hoặc .docx)-671-1-10-20200613.pdf

Dung lượng: 548.92 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0