DOAJ - Directory of Open Access Journals

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

2

Xem & Tải

0

Tóm tắt
DOAJ là địa chỉ trực tuyến chỉ mục và cung cấp quyền truy cập tới các tạp chí truy cập mở được bình duyệt, có chất lượng cao. DOAL được thành lập dưới sự bảo trợ của trường Đại học LUND (Thuỵ Điển), Thư viện Quốc gia Thuỵ Điển và INASP (Mạng lưới quốc tế cho phép tìm kiếm các xuất bản phẩm khoa học). Hiện nay, DOAL có 9.436 tạp chí truy cập mở bao quát tất cả các chủ đề thuộc nhiều lĩnh vực khoa học, công nghệ, y học, khoa học xã hội và nhân văn... bằng nhiều ngôn ngữ thuộc 126 quốc gia với trên 2,5 triệu bài nghiên cứu.
Mô tả
Năm xuất bản
2003
Tác giả
Nhà xuất bản
Trích dẫn