Quản lý chất lượng - Tái bản lần thứ nhất.

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Cuốn sách bao gồm những nội dung sau: Những nền tảng về chất lương; Chi phí chất lượng; Kiếm soát quá trình bằng thống kê; Kiểm tra và đánh giá chất lượng; Các hệ thống chất lượng; BENCHMARKING; Triển khai chức năng chất lượng (QFD); Chất lượng trong dịch vụ.
Mô tả
Năm xuất bản
2010
Tác giả
Bùi Nguyên Hùng
Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
Nhà xuất bản
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Trích dẫn