Phương pháp phân tích định lượng trong kinh doanh

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2015
Tác giả
PGS.TS. Tràn Lộc Hùng, Trường Đại học Tài chính - Marketing
Nhà xuất bản
Địa chỉ xuất bản: Trường Đại học Tài chính - Marketing
Trích dẫn
Bộ sưu tập