Tổ chức hành vi, cơ cấu, qui trình

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày và giải thích về mặt lý thuyết cũng như nghiên cứu về hành vi tổ chức để học viên có thể hiểu được một cách thấu đáo ba đặc điểm chung đối với tất cả các tổ chức - đó là hành vi, cơ cấu và quy trình - chịu ảnh hưởng từ các hành động của các nhà quản lý. Đồng thời, mô tả cách thức mà lý thuyết về hành vi tổ chức dẫn tới việc nghiên cứu và làm thế nào cả lý thuyết lẫn nhiên cứu có thể cung cấp một nền tảng cơ bản để đưa vào ứng dụng thực tế tại các doanh nghiệp, các bệnh viện, các tổ chức giáo dục, các cơ quan chính phủ cũng như các tổ chức khác.
Mô tả
Năm xuất bản
2010
Tác giả
James L. Gibson
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Trích dẫn