Corporate Restructuring Managing the Change Process from Within

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
1994
Tác giả
Gordon Donaldson
Nhà xuất bản
Harvard Business Review Press
Trích dẫn