OATD - Open access Thesis and Dissertation

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
OATD (Open access Thesis and Dissertation- Luận văn truy cập mở) là địa chỉ cho phép tìm kiếm và khai thác các luận án, luận văn truy cập mở được xuất bản trên toàn thế giới. OATD hiện lập chỉ mục tới trên 3,8 triệu luận văn và luận án của 1.100 trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu.
Mô tả
Năm xuất bản
1985
Tác giả
Nhà xuất bản
Trích dẫn