Hành vi tổ chức - ORGANIZATIONAL BEHAVIOR

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày các vấn đề khái niệm hành vi tổ chức, thái độ, sự hài lòng với công việc; nhận thức và ra quyết định cá nhân; khái niệm động lực mục tiêu; nhóm làm việc; nền tảng của cơ cấu tổ chức; văn hóa doanh nghiệp và các chính sách và thực tiễn nguồn nhân lực.
Mô tả
Năm xuất bản
2012
Tác giả
Stephen P. Robbins - San Diego State University
Timothy A. Judge - The Ohio State University
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
Trích dẫn