Quản lý chất lượng

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày những kiến thức cơ bản về nền tảng chất lượng, chi phí chất lượng, kiểm soát quá trình bằng thống kê, kiểm tra và đánh giá chất lượng, các hệ thống quản lý chất lượng, benchmarking, triển khai chức năng chất lượng (QFD) và chất lượng trong dịch vụ.
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Bùi Nguyên Hùng - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Nguyễn Thúy Quỳnh Loan - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Nhà xuất bản
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Trích dẫn
Bộ sưu tập