CSDL của Ngân hàng thế giới (WB)

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Là một tổ chức tài chính đa phương có mục đích chính là xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở các nước đang phát triển. WB cung cấp một cơ sở dữ liệu đa dạng bao gồm các link sau:
Mô tả
Năm xuất bản
2010
Tác giả
Nhà xuất bản
Trích dẫn