Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh : Thiết kế và thực hiện

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày tổng quan về nghiên cứu khoa học, các phương pháp định tính, định lượng, phương pháp hỗn hợp và các mô hình nghiên cứu phổ biến trong kinh doanh.
Mô tả
Năm xuất bản
2013
Tác giả
Nguyễn Đình Thọ
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Lao động Xã hội
Trích dẫn
Bộ sưu tập