Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học: viết luận văn và công bố khoa học

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

4

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Chủ biên: Huỳnh Thị Thúy Giang
Lưu Tiến Dũng
Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Nhà xuất bản
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Trích dẫn