Australasian Digital Theses Program (ADT)

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Đây là chương trình hợp tác quốc tế của các nước thuộc Châu Đại Dương và Thái Bình Dương nhằm xây dựng một cơ sở dữ liệu luận án sau đại học của các học viên/nghiên cứu sinh thuộc các trường đại học của các nước này. Có nhiều luận án cho phép truy cập miễn phí.
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Nhà xuất bản
Trích dẫn