Lean Six Sigma Combining Six Sigma Quality with Lean Production Speed

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

2

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2002
Tác giả
George, Michael
Nhà xuất bản
McGraw Hill
Trích dẫn