Business Law: The Ethical, Global, and E-Commerce Environment

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

5

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Arlen W. Langvardt
A. James Barnes
Jamie Darin Prenkert
Martin A. McCrory
Joshua E. Perry
all of Indiana University
Nhà xuất bản
McGraw-Hill
Trích dẫn