Strategic Human Resource Management: A Balanced Approach

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2010
Tác giả
Paul Boselie
Nhà xuất bản
McGraw-Hill Higher Education
Trích dẫn