Organizational Behavior: Essentials

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2008
Tác giả
Steven
L. McShane
Mary Ann
Von Glinow
Nhà xuất bản
McGraw-Hill Education
Trích dẫn