Organizational Behavior

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2012
Tác giả
Stephen P. Robbins
Nhà xuất bản
Pearson
Trích dẫn