The Lean Toolbox: The Essential Guide to Lean Transformation (Paperback)

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

2

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2008
Tác giả
John Bicheno
Matthias Holweg
Nhà xuất bản
Picsie Books
Trích dẫn